Trade Day比賽308比賽已經開始

27.09.2018
Trade Day比賽308比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 lesovik 41 929.84
2 GoRo 39 853.85
3 haj77 38 619.39
4 CaTBuRRiesT 32 415.49
5 wahyughimbal 22 691.56
6 ASUNA 22 203.64
7 Otmorozok 21 937.24
8 ДPAKOH 21 851.56
9 cai bohuan 14 462.20
10 halimo_17 13 515.46


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單308, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!