KingSize MT5比賽29比賽已經開始

07.11.2014
KingSize MT5比賽29比賽結果.

# 參賽者 評級 (量)
1 IWantToWin 36.31
2 HGold 33.30
3 niulaoshi 31.00
4 kukul3 25.01
5 hopsa 24.12
6 jvsm 14.51
7 sannya 13.77
8 rijama232 12.50
9 Djakc 12.46
10 Fess 12.21


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單29, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!