Week with CFD比賽296比賽已經開始

13.02.2021
Week with CFD比賽296比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 Ehsan 40 212.26
2 kadet3 39 845.00
3 achun 38 643.19
4 Viktor Bogoyanets 35 759.99
5 Trailblazer 27 956.49
6 fotex 27 912.86
7 Aniket010 26 846.54
8 Pai 25 182.97
9 Galals 24 484.80
10 kon-fi 21 739.17


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單296, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!