Week with CFD比賽28比賽已經開始

12.12.2015
Week with CFD比賽28比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 TanyaM 80 734.93
2 Vardan 43 594.84
3 martyn 41 335.15
4 unkas 39 984.01
5 FastNFurious 34 471.30
6 Anatoli4 30 784.91
7 Rudi71 28 436.89
8 ulugbek82 27 348.66
9 Амазонка 23 294.10
10 tongquan 23 088.80


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單28, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!