Trade Day比賽288比賽已經開始

10.05.2018
Trade Day比賽288比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 VAK 75 140.22
2 Kingstone 64 331.89
3 stasik77 41 516.65
4 once 40 170.13
5 d3v17 23 476.29
6 crok1l 20 571.76
7 disbalance 15 378.00
8 SCherk 14 967.92
9 yarovoy 12 881.81
10 ulugbek82 12 007.00


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單288, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!