Trade Day比賽281比賽已經開始

22.03.2018
Trade Day比賽281比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 SaintProfit 54 755.64
2 Moozard 46 517.81
3 Vishal123 41 971.96
4 Gamal 34 811.50
5 Ded74 30 221.08
6 DerzkiyAngel 28 150.00
7 Leon77 26 450.41
8 STROGiy 24 704.02
9 niulaoshi 23 085.43
10 muxiddi 22 380.50


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單281, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!