Week with CFD比賽27比賽已經開始

06.12.2015
Week with CFD比賽27比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 Sven 102 007.26
2 Gydvin 63 142.69
3 Nlso 62 008.38
4 Jivchik 55 021.96
5 shelest 48 384.31
6 encoFX 41 222.55
7 astr777 39 693.07
8 mentus 34 749.32
9 Tvissel 29 094.61
10 kid26 16 647.76


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單27, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!