Trade Day比賽270比賽已經開始

04.01.2018
Trade Day比賽270比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 Va11entin0 69 000.16
2 sakeshka 49 027.07
3 APCHERON 26 391.44
4 davarom1971 21 242.39
5 hamada24863 16 833.49
6 Zaxa 16 223.30
7 tarzan011 13 959.76
8 Gomez 12 462.87
9 Trash 12 091.05
10 cai bohuan 11 240.00


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單270, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!