Trade Day比賽257比賽已經開始

05.10.2017
Trade Day比賽257比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 dvabaksa 21 286.70
2 Urrii 20 802.67
3 hrap 16 888.89
4 tret1992 15 491.25
5 Shnjuk 12 424.64
6 shpiler 11 614.15
7 UU_Anatoly 11 415.49
8 trinity 10 221.82
9 adico 9 119.80
10 Vasiliy 8 346.16


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單257, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!