Week with CFD比賽255比賽已經開始

25.04.2020
Week with CFD比賽255比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 rayoud 1 219 575.31
2 sasha147 550 290.05
3 albinusfx 450 533.53
4 vicky7 428 346.73
5 Skaska_555 408 904.66
6 oksy-princess 406 444.71
7 DONRJ 322 732.33
8 rohsa 129 517.25
9 egorka 116 820.95
10 randref 81 324.65


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單255, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!