Trade Day比賽255比賽已經開始

21.09.2017
Trade Day比賽255比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 ironfx 32 865.67
2 sujan007 29 158.50
3 Valex 27 870.63
4 VMansur 19 300.00
5 i_ku777 15 879.83
6 HAUS 15 451.50
7 ssm 15 143.20
8 glebason 13 907.73
9 maxpine 13 729.54
10 ladycontest 11 787.28


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單255, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!