Trade Day比賽254比賽已經開始

14.09.2017
Trade Day比賽254比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 mogilshik 32 369.92
2 faraz 20 952.80
3 araberg 19 592.00
4 макар 18 745.57
5 Franklin 16 892.27
6 marisha30 15 018.21
7 DH78 14 118.95
8 vicks21 13 654.93
9 ruwanwiky 13 519.82
10 SLONIKS 13 445.13


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單254, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!