Trade Day比賽251比賽已經開始

24.08.2017
Trade Day比賽251比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 besenok 26 651.39
2 resist 24 929.80
3 zmiy 24 828.42
4 pomidorka 23 427.48
5 pasha117 18 494.64
6 Vl77 18 378.15
7 kirika 15 258.82
8 Студент 11 223.29
9 Landreas 11 168.06
10 Setya21 10 223.27


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單251, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!