Week with CFD比賽24比賽已經開始

14.11.2015
Week with CFD比賽24比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 Mamatov 34 042.69
2 dodi oboen 32 183.83
3 rslan 28 578.63
4 jazz 28 364.23
5 Lebed 27 196.25
6 djek33 26 105.29
7 gagarin 24 201.85
8 supertrader 22 338.22
9 bahus 20 523.13
10 chin 20 502.28


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單24, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!