Trade Day比賽248比賽已經開始

03.08.2017
Trade Day比賽248比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 taru 39 518.00
2 Nikolay_ 29 159.78
3 Saika 25 366.26
4 papik 21 157.91
5 Окси 17 991.34
6 moneyfx 16 166.44
7 Benyong 15 811.60
8 FARA 10 032.03
9 Sveta_Mars 8 785.71
10 rojka 8 735.30


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單248, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!