Trade Day比賽243比賽已經開始

29.06.2017
Trade Day比賽243比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 JonathanLivingston 189 790.50
2 KvyaKa 101 090.85
3 kalya 93 429.00
4 lekpen 27 868.14
5 6u6a 22 755.94
6 vipfandin 19 145.03
7 Hamelion 18 739.79
8 karandach 17 372.00
9 ProfitWinner 14 239.51
10 Смирняшка 10 310.12


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單243, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!