Trade Day比賽240比賽已經開始

08.06.2017
Trade Day比賽240比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 sakeshka 79 485.81
2 ZORGIJ 74 618.19
3 saylon 63 274.68
4 merkury57 60 954.86
5 Rakibbba 56 937.93
6 charter 46 753.45
7 klonigra 22 016.38
8 sm1 21 132.68
9 Jinchuriki TraderFX 20 885.29
10 rVs 19 952.99


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單240, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!