KingSize MT5比賽240比賽已經開始

11.01.2019
KingSize MT5比賽240比賽結果.

# 參賽者 評級 (量)
1 streetf 24.40
2 hamid 23.93
3 jawad waiss 21.10
4 Aleks747 15.00
5 kashtan 14.97
6 RAM 14.30
7 bloomgold 14.09
8 Niron 13.70
9 taka de 13.23
10 Krosz 13.10


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單240, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!