Trade Day比賽235比賽已經開始

04.05.2017
Trade Day比賽235比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 Serzh123 21 274.56
2 Alkor 14 122.38
3 zgl552200 13 123.89
4 evgen72ru 12 190.95
5 ohrim08 10 348.03
6 cesarion 9 860.00
7 jawad waiss 9 333.39
8 narul15 8 532.76
9 tinaveh 6 865.09
10 snegok 5 407.41


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單235, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!