Trade Day比賽232比賽已經開始

13.04.2017
Trade Day比賽232比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 OIB77 43 021.75
2 RAM 21 716.64
3 regamax 20 119.68
4 Fenix2104 17 684.44
5 Komar 16 619.27
6 azizz15 16 417.88
7 Ray777 16 185.00
8 random31 15 395.43
9 Oleg_ 15 034.43
10 Милочка 12 089.19


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單232, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!