Trade Day比賽229比賽已經開始

23.03.2017
Trade Day比賽229比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 GoqxJan 30 935.59
2 JJon 29 095.67
3 Ujin_T 17 894.72
4 Матрос71 13 518.98
5 Rusty 11 604.86
6 Buffett 7 839.47
7 3sawy20 7 463.41
8 DeKKO 6 722.06
9 househoch 6 684.01
10 Nimo 6 585.00


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單229, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!