Trade Day比賽228比賽已經開始

16.03.2017
Trade Day比賽228比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 kashtanka 61 012.28
2 ibhe183 57 715.19
3 c00p3r 57 641.11
4 Евгения1 38 695.35
5 Otmorozok 31 896.25
6 DEDAL 30 295.00
7 Gioteen 26 571.68
8 geimer 18 804.34
9 koston087 18 197.77
10 Chohan 16 742.26


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單228, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!