Trade Day比賽224比賽已經開始

16.02.2017
Trade Day比賽224比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 Moonlight 128 341.41
2 Mechta 106 204.74
3 Vanwahid 76 844.85
4 Smilen 32 772.81
5 jhoni07 26 371.73
6 Polza77 25 041.00
7 Онлайн 18 802.00
8 bloomgold 16 980.99
9 Beropt 15 450.66
10 Krot54 15 180.61


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單224, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!