Trade Day比賽223比賽已經開始

09.02.2017
Trade Day比賽223比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 nkhan2810 78 300.80
2 Wolk9999 50 308.78
3 BenGunn71 31 622.62
4 Zorgo 27 857.65
5 Oleg681972 26 820.32
6 AlexK11 22 456.00
7 bik 22 010.13
8 Mata Elang 21 312.00
9 Misanthrope 21 239.27
10 babij 20 847.00


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單223, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!