Trade Day比賽222比賽已經開始

02.02.2017
Trade Day比賽222比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 Deineri 45 781.31
2 Jedi_FX 35 412.72
3 v453023 22 036.85
4 taka de 18 636.38
5 step90 18 173.09
6 zdaina 17 478.00
7 Bujang1973 17 272.03
8 Krinik47 14 606.97
9 Kravchenko 11 398.88
10 Tomik21 10 639.12


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單222, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!