Week with CFD比賽21比賽已經開始

24.10.2015
Week with CFD比賽21比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 fxbbader 140 425.38
2 rrf464 37 209.20
3 sbonch 35 011.64
4 GVersh 33 503.09
5 generic 32 617.42
6 pasha117 31 788.74
7 LongS 30 567.63
8 Jedi_FX 30 171.10
9 burunduchok 28 914.23
10 taka de 26 372.94


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單21, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!