Trade Day比賽215比賽已經開始

15.12.2016
Trade Day比賽215比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 vishik 110 113.41
2 sunaya 75 540.90
3 SlvRzb 37 671.68
4 FredPeer 30 042.26
5 rawview 28 981.27
6 Zifiron 26 171.60
7 tushge 25 579.24
8 Rmcha 25 320.00
9 rynat 24 783.65
10 Ocontra 24 653.00


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單215, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!