Trade Day比賽214比賽已經開始

08.12.2016
Trade Day比賽214比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 Judge Dredd 46 750.31
2 jRinat 31 540.78
3 mikeleturi 19 788.62
4 jvsm 17 454.42
5 basilio 17 320.77
6 ForBest 15 862.00
7 devlan 13 537.54
8 dimbash 13 217.50
9 taru 12 583.41
10 ditya 12 507.64


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單214, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!