KingSize MT5比賽212比賽已經開始

29.06.2018
KingSize MT5比賽212比賽結果.

# 參賽者 評級 (量)
1 dhie0530 34.82
2 AHMEDKAMEL 32.80
3 Матрос71 32.01
4 Shanale 31.57
5 INTER 31.26
6 bahus 27.55
7 encoFX 23.85
8 Yanis 23.34
9 iModify 23.00
10 Buffett 22.42


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單212, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!