Trade Day比賽211比賽已經開始

17.11.2016
Trade Day比賽211比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 kosar' 37 516.47
2 dsobylenskiy 35 807.69
3 resist 32 534.27
4 BaronSamedie 18 561.65
5 MP-RB1 16 999.95
6 PrincePK 16 933.23
7 nodays 13 646.64
8 ouadia 86 11 547.16
9 Inumiko 10 432.40
10 kashtan 9 493.78


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單211, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!