Week with CFD比賽210比賽已經開始

08.06.2019
Week with CFD比賽210比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 p777oven 81 196.70
2 zim64 79 993.14
3 golova4 67 862.90
4 korede81 60 775.83
5 Riyon Aqila 60 138.88
6 Trumpix 50 263.32
7 TateTheGreat 48 759.18
8 Putin 42 476.50
9 MaxPayne 25 745.62
10 JUBILEY 20 356.64


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單210, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!