Trade Day比賽209比賽已經開始

03.11.2016
Trade Day比賽209比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 maxo 57 755.59
2 Kru 40 894.74
3 KVNN 28 555.49
4 oiubil 27 799.11
5 egorka 19 928.75
6 Raz 17 392.33
7 6abB0c7R 15 798.20
8 masterpay 13 541.10
9 TheNihilist 13 213.58
10 charlipro 10 815.45


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單209, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!