Trade Day比賽208比賽已經開始

27.10.2016
Trade Day比賽208比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 MaxWell 101 137.18
2 lekontseva 60 788.03
3 ovt 58 962.00
4 Luvd 21 044.92
5 Baphomet 17 928.25
6 val2015 13 544.11
7 Blessed 11 466.58
8 grig58-58 11 079.60
9 dushyant 10 894.67
10 godfather 10 103.56


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單208, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!