Trade Day比賽206比賽已經開始

13.10.2016
Trade Day比賽206比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 qobil 78 632.17
2 marisha30 21 616.64
3 7king 18 567.30
4 arbuzov 18 436.35
5 Ray777 17 724.27
6 DEN3070 17 093.61
7 Kampreto 15 939.01
8 kid26 14 192.63
9 kavadze 13 227.74
10 yacinesinbad 11 545.98


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單206, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!