Trade Day比賽205比賽已經開始

06.10.2016
Trade Day比賽205比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 bastiano87 81 689.56
2 ankaXXXX 45 381.16
3 rojka 17 652.64
4 bobisan 14 681.77
5 sins84 14 563.17
6 commando trader 12 145.04
7 TRI WAHYU 11 933.20
8 oleg07 10 029.87
9 elhadi 9 240.70
10 Benzheng 8 613.94


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單205, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!