Trade Day比賽204比賽已經開始

29.09.2016
Trade Day比賽204比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 derzkaya 126 244.39
2 mjconan 87 416.63
3 MrGreen 62 681.75
4 muxiddi 58 299.84
5 rammzi 35 808.13
6 vlad-robo-percent 25 113.05
7 sim1 20 304.69
8 forexbrut 18 792.02
9 Sattko 15 849.20
10 Baha 15 760.28


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單204, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!