Trade Day比賽201比賽已經開始

08.09.2016
Trade Day比賽201比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 merrry 25 551.20
2 Postman 777 16 399.50
3 BASARABIA 13 391.78
4 west 13 136.51
5 Cam 13 095.38
6 velbel 12 384.60
7 kvn63 11 530.22
8 bbb2014 11 327.77
9 bruno gouveia 11 020.26
10 Viktorovich 10 451.00


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單201, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!