Trade Day比賽200比賽已經開始

01.09.2016
Trade Day比賽200比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 tangens 72 757.91
2 Aleksey-32 35 085.09
3 tetris79 31 547.55
4 zain 21 714.28
5 dimaavb 19 731.40
6 Mitrich 18 684.05
7 Designer 17 800.48
8 ShadowGraf 12 462.82
9 petr1 12 025.33
10 JUBILEY 11 920.25


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單200, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!