Week with CFD比賽1比賽已經開始

06.06.2015
Week with CFD比賽1比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 ODfx 16 690.22
2 Mikle 13 194.66
3 VMF 12 202.73
4 khward 11 074.99
5 sasakor 10 716.26
6 mentus 9 843.50
7 chin 9 247.60
8 encoFX 8 068.43
9 Sumon25 7 120.12
10 cozard007 6 626.93


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單1, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!