Trade Day比賽193比賽已經開始

14.07.2016
Trade Day比賽193比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 crazy_trader 155 272.45
2 tauakel 25 887.73
3 Andreon 19 535.72
4 djek33 19 420.90
5 pasha117 16 686.29
6 Caksupri 15 036.74
7 lotfitm 14 205.22
8 ulugbek82 14 026.40
9 sveta12 13 359.48
10 mogilshik 12 454.86


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單193, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!