Trade Day比賽192比賽已經開始

07.07.2016
Trade Day比賽192比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 Vardan 57 148.31
2 yaxShamil 42 847.23
3 Trend 29 686.80
4 trepez 22 569.73
5 akhtam 21 509.38
6 EverFer 19 751.41
7 atiq89 18 415.86
8 11pobed 17 677.75
9 ilhamjon 17 024.40
10 Siargey 7 11 873.35


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單192, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!