Trade Day比賽191比賽已經開始

30.06.2016
Trade Day比賽191比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 Nivac 41 050.82
2 Yudhistira Halim 24 106.69
3 kaist 21 354.98
4 bobsley 20 032.60
5 IGORDR 19 966.58
6 strong 15 412.39
7 stan_y 15 167.19
8 Byakuya 11 876.49
9 brudwar 10 702.00
10 gildian 9 879.52


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單191, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!