Trade Day比賽180比賽已經開始

14.04.2016
Trade Day比賽180比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 R0b0c0P 43 310.68
2 Tbin 33 919.60
3 elhadi 29 245.60
4 mike1610 20 566.58
5 jakir0079 15 044.28
6 Maxxie 13 663.72
7 Smollet 13 378.90
8 Valex 12 976.99
9 chehun1804 12 622.00
10 1LeLiK1 12 448.00


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單180, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!