Trade Day比賽175比賽已經開始

10.03.2016
Trade Day比賽175比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 Valentinka 52 657.02
2 Ocontra 37 238.71
3 LongS 37 083.91
4 CEBARIT 27 304.59
5 DashaZD 26 316.52
6 bahtigul 24 752.97
7 tj1nino 21 934.91
8 mazambic2008 17 915.68
9 Kaptiva 17 342.29
10 nimrok 16 789.66


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單175, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!