Trade Day比賽173比賽已經開始

25.02.2016
Trade Day比賽173比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 memoona 27 181.99
2 moneyfx 22 325.87
3 Mata Elang 21 315.00
4 WIWman 17 765.39
5 dostonb 12 398.71
6 NataliSo 11 395.83
7 Gamal 11 070.00
8 Rasul7 9 624.81
9 GODperformerNICKwu 9 447.60
10 abror1977 8 816.17


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單173, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!