Trade Day比賽166比賽已經開始

07.01.2016
Trade Day比賽166比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 Alekse-y 37 623.11
2 GGGal 30 720.70
3 lucky123 27 045.00
4 grinvood2015 21 214.06
5 JIe0 12 279.73
6 garyleach35 12 069.33
7 Sanek 2015 11 553.88
8 Atom5 11 488.95
9 barabos1 11 235.00
10 Shadow Shaman 9 963.07


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單166, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!