Trade Day比賽164比賽已經開始

17.12.2015
Trade Day比賽164比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 kobechen 48 469.80
2 Liman 27 494.00
3 Jivchik 22 935.64
4 YuriyK 11 250.32
5 Окси 11 106.98
6 Besenok1404 5 902.99
7 nankyip 5 728.66
8 ksm-1 5 118.00
9 fasvit 4 397.48
10 wasd-w 3 270.20


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單164, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!