Trade Day比賽161比賽已經開始

26.11.2015
Trade Day比賽161比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 sid 19 337.83
2 AlexT54 17 206.72
3 Yuhim 12 410.00
4 XALIZ 11 440.05
5 Sumon 8 063.28
6 sohag sohan 7 839.18
7 aqi1a 7 814.80
8 kid26 6 875.60
9 Azazel 6 530.80
10 UNIT 6 453.40


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單161, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!