Week with CFD比賽15比賽已經開始

12.09.2015
Week with CFD比賽15比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 13Shum666 90 695.48
2 BUYorSELL 81 310.18
3 Andreon 55 625.14
4 Fess 39 517.55
5 nutonton 36 195.63
6 supermad 32 759.15
7 Faqusa 28 613.05
8 simo_bg 26 850.11
9 martyn 25 368.04
10 hopsa 22 422.06


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單15, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!