Week with CFD比賽159比賽已經開始

16.06.2018
Week with CFD比賽159比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 dybala1014 84 529.16
2 Express789 65 126.81
3 les'ka 59 009.11
4 lilin 57 744.91
5 WIWman 55 272.07
6 konsa08 55 121.39
7 shpiler 45 788.66
8 zim64 42 309.82
9 dodi oboen 23 544.21
10 LongS 22 041.78


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單159, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!